Nieuwsbrief juli
2019

Beste ouders,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Circusvoorstelling
Gezien de weersvoorspelling gaan we er nu vanuit dat het redelijk weer is donderdag.
De voorstelling zal zijn van 14.00 tot 15.00 uur. Ouders, grootouders zijn van harte welkom op het plein.

Gymnastiek en schoolzwemmen
De eerste week van het nieuwe schooljaar zullen we niet naar de gymzaal gaan. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het vervoer nog geregeld moet worden.
De indeling van de gym is als volgt :
Ma gr 7 13.15 uur met de fiets naar de zaal , les start 13.30 uur.
Ma gr 6 14.15 uur met de fiets naar de zaal, einde les 15.30 uur.
Vr gr 3 of 4 lopen naar de zaal, vervoer terug indien mogelijk met ouders (12.00 uur).
Vr gr 8 13.15 uur met de fiets naar de zaal , les start 13.30 uur.
Vr gr 5 lopen naar de zaal, vervoer terug indien mogelijk met ouders (15.30 uur).
U dient er rekening mee te houden dat de kinderen van de groepen 6 t/m 8 over een fiets moeten beschikken op hun gym-dag.
Het schoolzwemmen van groep 5 komend schooljaar zal plaatsvinden op dinsdagmorgen in de oneven kalenderweken. De zwemtijd is veranderd in : 11.00 tot 12.00 uur.
Dat betekent dat de kinderen van groep 5 ongeveer 12.25 – 12.30 uur op het plein zullen staan. Nog steeds niet ideaal, maar er blijft hierdoor meer tijd over om te lunchen dan afgelopen schooljaar.
De eerste zwemles valt in de tweede schoolweek, op dinsdag 10 september.

Wenmiddag
Dit schooljaar hebben we, in tegenstelling tot vorig jaar, besloten geen “wenmiddag” te houden. Dit vooral met het oog op de vele activiteiten in de laatste schoolweek. De overstap van de kinderen van groep 2 naar 3 is het grootst, maar zij kennen hun juffen voor komend jaar al heel goed.

Invulling studiedagen 2018-2019
De volgende onderwerpen zijn middels nascholing of vergadering door het team besproken :

 • Het visie-missietraject (Wat vinden wij belangrijk? Waar staat Klimop voor? Wat willen we verbeteren en hoe gaan we dat bereiken?)
 • De professionalisering van ons lesgeven.
 • Het indelen van de nieuwe digitale rapporten voor groep 3 t/m 8.
 • Een schoolbezoek aan een school, waar men met een combinatiegroep 2/3 werkt.
  Gedurende enige tijd hebben we ons hierop georiënteerd. Uiteindelijk hebben we besloten niet met een combinatiegroep 2/3 te gaan werken.
 • De eerste oriëntatie op een eventuele verandering van schooltijden.
 • Nascholing team i.v.m. het gebruik van onze nieuwe bibliotheek op school.
 • Bespreking van de toetsresultaten van de groepen.
  De studiedagen schooljaar 2019-2020
  Het komende schooljaar zijn de studiedagen gepland op :
  Vrijdag 27-09-19
  Maandag 11-11-19
  Dinsdag 26-11-19
  Dinsdag 14-01-20
  Donderdag 20-02-20
  Vrijdag 21-02-20
  Maandag 25-05-20
  Vrijdag 26-06-20

De voorschoolse opvang / 8.15 service
In de nieuwsbrief van juni is aangekondigd dat we gaan stoppen met de 8.15 uur service.
Voor sommige gezinnen ontstond hierdoor een probleem. Enkele ouders hebben met Hiske de Koning geprobeerd een ouderinitiatief op te richten. Bij navraag bij het bestuur bleek het niet mogelijk te zijn ouders roulerend op school te laten zijn. Dit had voornamelijk te maken met de aansprakelijkheid en de verzekering.
Daarna is getracht een officiële Voorschoolse Opvang te starten. Helaas is ook dat niet gelukt, aangezien de GGD (inspectierol van de Opvang) niet akkoord gaat met de ruimte, die er beschikbaar is (het speellokaal of de TSO-ruimte).

Alvast op zoek naar hulpouders voor :

 • onze bibliotheek
  In het nieuwe schooljaar willen wij graag starten met hulpouders die de uitleen van de boeken kunnen verzorgen. Waarschijnlijk gaat het steeds om het eerste half uur van elke schooldag. U krijgt aan het begin van het jaar een korte uitleg over AVI-niveaus en over de werking van het uitleensysteem.
  De ouderhulp zal via een vast rooster ingedeeld worden. Ook als u bijvoorbeeld eens in de twee weken kunt komen, kunt u zich opgeven.
  Bent u beschikbaar, dan kunt u dit melden bij de leerkracht of mailen naar bklimop@xs4all.nl.
 • vervoer na gym groep 3 en 4 vrijdag 12.00 uur en groep 5 vrijdag 15.30 uur Om alvast over na te denken : meteen na de zomervakantie krijgt u (ouders van groep 3, 4 en 5) een brief mee naar huis met de vraag of u kunt helpen met het ophalen van kinderen bij de gymzaal.
 • de tussenschoolse opvang
  Wij zijn nog steeds op zoek naar extra vrijwilligers bij de TSO (het overblijven). U krijgt hiervoor een financiële vrijwilligersvergoeding. Daarnaast eten uw eigen kinderen op uw werkdag(en) kosteloos mee. Meer informatie is op te vragen bij school. Een keer meedraaien om te kijken of het iets voor u is, kan uiteraard ook.
 • HVO/GVO
  Voorgaande jaren had u samen met uw kind voor de komende groep 6, 7 en 8 al een keuze gemaakt voor bijvoorbeeld Christelijk godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. Er zal komend schooljaar met een nieuwe vorm gewerkt gaan worden. Dit zal gelden voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. U krijgt hier na de zomervakantie meer informatie over.

Belangrijke data september 2019 :
02-09 start schooljaar
06-09 groep 4 t/m 8 naar de wereldhavendagen (meer informatie volgt)

09-09 eerste gymles groep 7 en 6
10-09 eerste zwemles groep 5
13-09 eerste gymles groep 3 en 8

18-09 sportdag
20-09 eerste gym les groep 4 en 5

26-09 Algemene ouderavond
27-09 studiedag 1, school gesloten, peuterspeelzaal geopend.

namens het team wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie toe!
Hiske de Koning en Patries Otten