Missie en Visie

De missie van Klimop

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich prettig en veilig voelen, geborgenheid vinden en de weg in school weten. Leren is leuk en belangrijk; oefenen, fouten maken en succes ervaren horen erbij. We leren alleen, maar ook van elkaar en in groepjes. Deze zaken zorgen voor een stevige basis voor later.

Kenmerkend voor onze school:

• Rust, veiligheid en respect voor elkaar
• Veel aandacht voor normen en waarden
• Dansante Vorming
• Zeer grote ouderbetrokkenheid
• Gedragsregels hanteren
• Veel aandacht voor de mogelijkheden van het individuele kind
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Aandacht voor andere culturen
• Uitgebreid leerlingvolgsysteem

De volgende kernwaarden staan bij ons centraal:

  • Eigenheid; ieder kind leert zichzelf kennen en kan zichzelf zijn
  • Vertrouwen; vertrouwen zorgt voor een veilige omgeving
  • Creativiteit; zowel creatief in denken als in doen

De visie van Klimop

Door veel beweging en dans krijgen de leerlingen een gezond lichaam, veel zelfvertrouwen en een grote tolerantie naar anderen. Wij vinden zelfstandigheid en het zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen door kinderen belangrijk. Bij Klimop zit iedereen letterlijk en figuurlijk lekker in zijn vel. Met duidelijke doelen voor ogen verrijken de leerkrachten de leerstof en wakkeren interesses van de kinderen aan. Er wordt met instructietafels gewerkt en/of de kinderen gaan zelf aan de slag. De resultaten zijn prima en de begeleiding naar het voortgezet onderwijs is toegespitst op elk kind, zodat iedereen op het juiste niveau uitstroomt. Op Klimop hebben wij aandacht voor elke individuele leerling. Het aanbod wordt voor elke leerling passend gemaakt, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de mogelijkheden van leerlingen en hun interesses. We maken gebruik van verschillende werkvormen, bouwen uitdaging in, zorgen voor pluswerk of eventueel een eigen leerlijn. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om met onderlinge verschillen om te gaan. Verschillen in cultuur zoals in afkomst, levensbeschouwing, cognitieve- of lichamelijke mogelijkheden. Onze school hecht aan duidelijke regels en afspraken en fatsoenlijke omgangsnormen. We willen de leerlingen opvoeden in een sfeer van openheid, vertrouwen en verdraagzaamheid, in samenwerking met de ouders. Sinds 2013 zijn wij officieel een ‘Gezonde School’. Dit betekent dat wij als school extra aandacht besteden aan sociaal emotionele ontwikkeling, beweging en voeding.