Leerstofaanbod

Kleuters

In de onderbouw wordt gewerkt vanuit thema’s, zoals seizoenen, het lichaam e.d. Veel van de thema’s komen uit de methode van de “Kleuteruniversiteit”. Dit zijn projecten die zijn gebaseerd op prentenboeken, waarbij aangesloten wordt bij de kerndoelen vanuit de overheid. De sociaal-emotionele ontwikkeling is een rode draad binnen de “Kleuteruniversiteit”. Daarnaast wordt er voor de taalontwikkeling (woordenschat) gebruik gemaakt van “Logo 3000”. De kern van de methode is dat de aangeboden woorden regelmatig herhaald worden (op school en thuis). Op die manier beklijven de nieuwe woorden.

Om het voorbereidend rekenen vorm te geven maken wij gebruik van de “Werkmap Gecijferd bewustzijn”. De map is gebaseerd op de tussendoelen van SLO voor beginnende gecijferdheid. De leerlingen leren werken met rekenbegrippen als meer / minder / evenveel, zwaar / licht. Tevens leren zij om te gaan met cijfers en de getallenrij en het koppelen van hoeveelheden.

Methodegebruik groepen 3 t/m 8

Lezen
Technisch lezen wordt aangeboden volgens de methode “Lijn 3”. Bij deze methode maken we ook gebruik van software. Vanaf groep 4 werken we met “Station Zuid”, een methode voor voortgezet technisch lezen. Ook vanaf groep 4 maken wij gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Deze methode richt zich op het begrijpend en studerend lezen. De lesstof sluit aan bij het actuele nieuws. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen een inlogcode mee voor thuis, waarmee het huiswerk gemaakt wordt.

Taal en spelling
Voor de groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van “Taal op Maat” en “Spelling op Maat”. Groep 3 start spelling vanuit de methode “Lijn 3” , vanaf januari werken we daarnaast met “Taal op Maat”. In groep 5 t/m 8 wordt Engels aangeleerd met de methode “Take it Easy”.

Schrijven
We werken met de methode “Klinkers”. Deze methode is gekoppeld aan de leesmethode. Hiermee starten we al bij de kleuters.

Rekenen en wiskunde
In groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode “Wereld in Getallen”. Via het netwerk wordt gebruik gemaakt van de software behorend bij de rekenmethode.

Wereld-oriënterende vakken
Vanuit de belevingswereld van het kind worden vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur (met name in de onderbouw) in samenhang aan de orde gesteld. Vanaf groep 3 werken we met een methode , waar alle zaakvakken in geïntegreerd zijn, te weten “Topondernemers”. Verkeer bieden we apart aan met : “Klaar…..over” (groep 7 schriftelijk en groep 8 praktisch examen).

Beeldende vorming
Wij gebruiken de methode “Laat maar zien!”, een methode met een doorgaande lijn, waarin tekenen en handvaardigheid geïntegreerd zijn.