De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad praat vooral over het grotere geheel: openbare basisscholengemeenschap Holy. De leden geven gevraagd of ongevraagd advies aan de schooldirectie. Op sommige gebieden heeft de raad adviesrecht, op andere instemmingsrecht. Een advies met betrekking tot het beleid kan genegeerd worden, een gegeven advies met instemmingsrecht niet.
Het eerste half uur van de vergadering is openbaar.
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden; drie ouders en drie personeelsleden. Namens Klimop nemen deel Maaike Stolwijk (ouder) en Machiel ten Kate (leerkracht).