Leermethodes

De jongste kinderen

De eerste maanden van het onderwijs worden gebruikt als gewenningsperiode. Op deze leeftijd speelt het van elkaar leren een grote rol. Vrije keuze in werkjes is belangrijk. Naarmate het kind ouder wordt streven we naar meer taakbewustzijn en een langdurige concentratie. De ontwikkelingsmaterialen lopen op in moeilijkheidsgraad en de taalontwikkeling krijgt veel nadruk.

De oudste kleuters werken vaak aan speciale opdrachten om de leervoorwaarden in algemene zin en die voor lezen en rekenen in het bijzonder te ontwikkelen.In de onderbouwgroepen wordt gewerkt vanuit een basisontwikkeling met een koppeling naar allerlei thema’s die gedurende enige tijd in de groep centraal staan.

Voorbeelden van deze thema’s : wonen – post – winkel –seizoenen – feest. Zowel voor de taal- als de rekenontwikkeling maken we gebruik van de methode “Ik en Ko”.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in de groepen 1 en 2 gebruik gemaakt van de methode “Ik & Ko”. Groep 3 t/m 8 gebruikt Soemo kaarten.

 

Lezen

Lezen wordt aangeboden volgens de methode “Leeshuis”. De verwachting is dat kinderen aan het eind van groep 5 het technisch lezen onder de knie hebben, m.a.w. alle AVI-niveaus hebben doorlopen. Vanaf groep 4 volgen het begrijpend en studerend lezen en het voortgezet technisch lezen volgens de nieuwe methode “Nieuwsbegrip”.

 

Taal

Voor taal gebruiken we in de aanvangsgroepen de methode “Taaltijd” en “Ik & Ko” ; voor de groepen 3 t/m 8 de methode “Taal op maat”. Er wordt aandacht besteed aan het creatief taalgebruik, de uitbreiding van de woordenschat, de zinsbouw en de spelling. Bij dit laatste onderdeel gelden specifieke spellingsafspraken die in de groepen 3 , 4 en 5 zeer concreet zijn en later wat abstracter worden. In de bovenbouw leren de kinderen grammatica en de spelling van moeilijkere woorden en werkwoordsvormen wordt goed ingeoefend.

Voor de groepen 1 en 2 wordt tevens gebruik gemaakt van de woordenschatmethodiek “Ei van Columbus”. Het streven is dat elk kind eind groep 2 rond de 3000 woorden kent. De kern van de methode is dat ook de ouders met regelmaat de aangeboden woorden met hun kind herhalen. Herhaling is de toverformule.

In groep 5 t/m 8 wordt Engels aangeleerd met een nieuwe methode “Take it Easy”.

 

Schrijven

De eerste schrijfoefeningen worden o.a.gegeven op muziek met de methode “Schrijfdans”. Bovendien vindt een aantal fijn – motorische oefeningen nog plaats in groep 3 teneinde te starten met de schrijfmethode, “Handschrift”. Eerst komen de losse letters aan bod, dan volgen de verbindingen en de hoofdletters. In de bovenbouw ontwikkelen de kinderen steeds meer hun eigen handschrift, waarbij de nadruk blijft liggen op een goede verzorging.

 

Rekenen en wiskunde

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met “Rekenen Ik & Ko”. In de onderbouw zijn de kinderen steeds handelend bezig met rekenbegrippen zoals meer, minder, evenveel e.d. Daarna wordt er met steeds grotere getallen gewerkt. In groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode “Wereld in getallen 4”. Deze methode koppelt een goede vlotte opbouw van de leerstof aan een goede organisatie. Inzichtelijk werken is bij rekenen en wiskunde zeer belangrijk , zodat bij de methode veel concrete materialen worden gebruikt. In de groepen 4 en 5 staan de tafels van vermenigvuldiging centraal evenals de getallenlijn. In de groepen 6, 7 en 8 wordt het ingewikkelder : deelsommen, grote vermenigvuldigingen, breuken, procenten en wiskundige elementen komen aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan het werken met de rekenmachine.

Via het netwerk wordt gebruik gemaakt van de software behorend bij de rekenmethode “Wereld in Getallen”.

 

Wereldoriënterende vakken

Vanuit de belevingswereld van het kind worden vakken zoals aardrijkskunde , geschiedenis en natuur (met name in de onderbouw ) vaak in samenhang aan de orde gesteld. Om specifiek te werken hanteren we per vak een methode met goede aansluiting bij de volgende leerjaren

Geschiedenis – Speurtocht

Aardrijkskunde – De Blauwe Planeet

Verkeer – Klaar…..over ( gr. 7 schriftelijk en gr. 8 praktisch examen)

Natuur/ Techniek – Leefwereld, thematisch materiaal Natuureducatieve dienst en NOT-lesmateriaal