Klachtenregeling

o.b.s. Klimop
Stadhouderslaan 1
3136 BK Vlaardingen
info@obs-klimop.nl
010- 4748192

 
In elke schoolorganisatie komt het wel eens voor, dat ouders of personeelsleden of kinderen vragen hebben met betrekking tot een bepaald onderwerp. Het is bij ons op school een goed gebruik, dat ouders eerst contact opnemen met de leerkracht van hun kind.
Ook is het mogelijk een gesprek te hebben met de directie.
 
Toch voorziet de Wet in de mogelijkheid, dat er een formelere weg bewandeld moet worden. Zeker daar waar het vertrouwelijke aangelegenheden betreft. Hiertoe heeft de school een contactpersoon benoemd, die indien nodig de informatie langs goede banen naar de juiste instanties kan leiden.
 

De contactpersoon klachtenregeling is: mevrouw Lisette Barendrecht
Zij is te bereiken via tel: 010-4749951.
 
In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Wijzer. De vertrouwenspersoon van de Stichting Wijzer is mv. Letteke Scheurkogel, bereikbaar bij de CED-Rijnmond onder telefoonnummer 010-4071599.
 

Het bestuur van onze school, Stichting Wijzer, is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijs. Mocht u via de hiervoor aangegeven wijze niet kunnen komen tot een bevredigende oplossing van uw klacht dan kunt u bij deze commissie verdere ondersteuning krijgen. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.
 

Gegevens Landelijke Klachtencommissie
Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90

 
U vindt verdere informatie via onderstaande contactgegevens.
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl